wtorek, 26 listopada 2013

Sprawy gospodarcze – listopad 1913

    Od półtora miesiąca na terenie Żywca uruchomiono specjalny „omnibus automobilowy”, który jeździł na trasie Rynek stacja kolejowa w Zabłociu. Nowy środek komunikacji został dobrze przyjęty, użytkujący wnioskowali o wprowadzenie racjonalnej taryfy i modyfikacje rozkładu jazdy.


    W listopadzie 1913 roku „Dziennik Cieszyński” poinformował o walnym zgromadzenie członków Kółka rolniczego i udziałowców Składnicy towarowej w Białej, które odbyło się w niedzielę 20 października przy współudziale około 200 osób. Najpierw dokonano wyboru przewodniczącego którym jodnomyślnie  został - profesor Podgórski, nasiępnie- zatwierdzono zarządzenie wydziału, który z początku września, gdy zabrakło członków dotychczasowej dyrekcyi powołał dwóch profesorów szkoły handlowej świeżo w Białej otwartej do dyrekcyi, przyczem wyrażono radość wdzięczność, że znaleźli się panowie, którzy tak trudnego lecz z drugiej strony wdzięcznego zadania się podjęli. Z kolei nastąpił referat prof. Podgórskiego o ostatniej łustracyi dokonanej przez Zarząd Główna Kółek rolniczych we Lwowie za pośrednictwem lustratora p. Wojadyńskiego.
Lustracya obejmowała okres prawie sześcio miesięczny od 6 lutego do 20 lipca 1913. Stan Składnicy jest pomyślny, pewne braki spowodowane przez byłego kierownika zostały wyrównane, a obecnie wobec podnoszenia się utargów zapowiadają się należyte zyski. W dyskusyi bardzo ożywionej zabierarali głos p. Jasiczek, Barcik, Kliś, Urbaniec, Dzień. O stanie składnicy w miesiącach wrześniu i październiku zdał sprawozdanie prof. Bieniek — w dyskusyi zaś przemawiali prof. Krzyżanowski, Matuszewski, dr Palichleb.
Na ostatni punkt porządku dziennego złożyła się dyskusya na temat utworzenia, czytelni publicznej z ramienia Kółka dla swych kilkuset członków. Proponowano wynajęcie lokalu, na któryby członkowie dawali osobne wkładki miesięczne, na sprawienie gazet, sprzętów niezbędnych, przyczem utworzonoby bufet dla członków, a ten z czasem mógłby się przemienić w tanią kuchnię, która tak bardzo przydałaby się robotnikom, pozbawionym ciepłego jedzenia w południe! Przemawiali w tej sprawie pp. Dr Woliński. Podgórski, Janiczek, Matuszewski, Barcik, przyczem wyłoniła się myśl, czyby takiej czytelni, a z czasem taniej kuchni, nie urządziły wszystkie bialskie towarzystwa, a nie samo Kółko rolnicze, by nie wszczynać na ten temat sporów, oddano wniosek o utworzenie tych rzeczy zarządowi do rozpatrzenia i załatwienia. P. Sobocińska poruszyła przy tej okazyi kwestyę zajęcia się robotnicami, które pozostają bez żadnej opieki i wałęsają się po ulicy — szkoła żeńska im. Królowej Jadwigi zaopiekowała się niemi w poniedziałki, ale na inne wieczory niema odpowiedniego lokalu, bo 90 robotnic nic może się w salce szkolnej pomieścić; zaapelowała p. dyrektorka do zebranych, żeby nietylko o mężczyzn się trudzono, ale jeszcze bardziej o kobiety, bo od matek całe społeczeństwo zależy. Poparli tę sprawę p. Iżewski i Podgórski, proponując urządzenie osobnego zebrania z z udziałowczyń Składnicy i innych pań dla omówienia i zrealizowania tej sprawy.

    Również w Żywcu odbyło się walne zebranie składnicy Kółka Rolniczego. Przewodniczącym po raz kolejny został dr W. Idziński, a jego zastępcą ks. Satke. Składnica liczyła 118 udziałowców, którzy wpłacili 21.211 kor, i 8 gr. Udziałów. Czysty zysk uzyskany to 3,367 kor. 49 gr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz