czwartek, 28 listopada 2019

Parafia w Godziszce cz. 13

Plan wyjścia z zadłużenia

 O wielkości zadłużenia i sposobie spłaty jaki przyjęto najlepiej świadczy dokument jaki sporządzono 26 października 1933 roku dotyczący Konkurencji Kościelnej w Godziszce. „W skutek odezwy Książęco-Metropolitalnej Kurji w Krakowie z dnia 17 marca 1930r. L:3373/30 oraz uchwały Komitetu parafialnego w Godziszce z dnia 10 marca 1930r. przeprowadzona została w dniu 22 marca 1933r. rozprawa konkurencyjna celem powzięcia uchwał co do potrzeby i sposobu pokrycia kosztów rozbudowy kościoła parafialnego i budowy wieży kościelnej w Godziszce w łącznej kwocie 53.323 zł. 87 gr.(...)
Na podstawie wyników przeprowadzonej rozprawy konkurencyjnej (...) starostwo orzeka konieczność
a) rozbudowy kościoła parafialnego i budowy wieży kościelnej w Godziszce i to wedle planów i kosztorysów sporządzonych przez firmę Jüttner i Bolek w Bielsku.
b) konieczność ściągnięcia  łącznej kwoty 53.323 zł. 87 gr. W drodze repartycji dodatków konkurencyjnych.
    Na powyższy cel mają wszyscy do konkurencji obowiązani uiścić od każdego złotego przepisanych za rok 1932 podatków bezpośrednich kwotę 23 zł. 54 gr.
    Należność konkurencyjna winna być w całości zapłacona.
a)    przez zobowiązanych do płacenia datków konkurencyjnych w kwotach do 100 zł. W terminie do dnia 1 października 1937r. w pięciu równych ratach płatnych w następujących terminach:
pierwsza rata dani 15 listopada 1933
druga rata dania 1 października  1934r.
trzecia rata dania 1 października 1935 r.
czwarta rata dnia 1 października 1936
piąta rata dani 1 października 1937
b)    przez zobowiązanych do płacenia datków konkurencyjnych w kwotach ponad 100 zł. W terminie do 1 października 1940 r. w ośmiu równych ratach płatnych w terminach pierwsza rata dnia 15 listopada 1933r.
druga rata dania 1 października 1934
trzecia rata dania 1 października  1935r.
czwarta rata dania 1 października 1936 r.
piąta rata dnia 1 października 1937
szósta rata dani 1 października 1938
siódma rata dani 1 października 1939
ósma rata dani 1 października 1940
    Datki konkurencyjne składane być mają Zwierzchności gminnej w Godziszce, która corocznie zebrane sumy winna odprowadzić do Kasy Komitetu parafialnego w Godziszce za potwierdzeniem odbioru.
    O tem zawiadamiam z tem, że repatryacji kwot na parafjan przykazów podatkowych bezpośrednich przypisanych na rok 1932r. a użytych przy rozprawie konkurencyjnej.
    Z orzeczonych datków konkurencyjnych zostaną potrącone te kwoty, które wyraźnie jako zaliczki na poczet zobowiązań konkurencyjnych złożone zostały”
.
    Szczególnie ożywioną dyskusję o finansach parafii prowadzi ks. Nowak pod koniec roku z konsystorzem. Jak się okazuje Kuria była zaskoczona rozmiarem rozbudowy kościoła i wieży kościelnej, gdyż skala zmian spowodowała, że nie można tu mówić o rozbudowie, ale raczej o budowie nowej świątyni. 6 listopada ks. Jan pisząc list wyjaśniający, jak do tego doszło, informuje, że obecnie prawie 75% ludności jest na bezrobociu.  8 listopada Kuria zaleca: By ze względu na obecne specjalne ciężkie czasy – roboty około rozbudowy kościoła tamtejszego i wieży kościelnej ograniczone były wyłącznie do robót koniecznych. Prace przy kościele ustały.

    Chcąc ożywić życie liturgiczne w parafii administrator regularnie występuję do Kurii o udzielanie przywilejów na odprawianie Mszy świętych również w tygodniu przed niedzielą i wszystkimi świętami, jak również o pozwolenie błogosławienia małżeństw w godzinach popołudniowych. Takie pozwolenia uzyskiwane są na rok, dlatego w archiwum odnajdujemy sporo takich poniżej prezentowanych przywilejów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz