środa, 13 stycznia 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 3 Styczeń 1951

 Był rok 1951

Zjednoczenie już tuż, tuż, a wskazówek nie ma...

12 stycznia 1951 roku „Trybuna Robotnicza” donosiła z lekkim niepokojem: Prezydium MRN obu miast w oczekiwaniu instrukcji władz nadrzędnych dokonały szeregu prac przygotowawczych. W obszernym artykule podsumowano prace organizacyjne uroczystości połączenia obu miast. Korespondent gazety apelował zaś, by odpowiednie wskazówki, co mają począć władze tu na miejscu spłynęły jak najszybciej z Warszawy. Decyzja ta winna być możliwie krótkim czasie zrealizowana w terenie przez dokonanie odpowiednich zabiegów natury gospodarczej i administracyjnej. Jak wynika z informacji uzyskanych od władz miejscowych zagadnienie to czeka jeszcze swojego rozwiązania- podkreślał korespondent. Szczegółowo też informował:
Prezydia MRN obu miast w oczekiwaniu instrukcji władz nadrzędnych dokonały szeregu prać przygotowawczych. Kierow­nicy wydziałów MRN i przedsię­biorstw miejskich nawiązali już kontakt celem ujednostajnienia biurowości i rachunkowości, co jest niezbędnym warunkiem poprawnego przeprowadzenia dalszych kroków połączeniowych. Ustalono również  dokładnie sposób prze­jęcia magazynów i przeprowadzenia inwentaryzacji     majątku miejskiego, który odtąd stanowić będzie wspólne dobro mieszkań­ców połączonych miast.
Jednym z późniejszych ale zarazem szczególnie ważnych problemów jest sprawa budżetu. W dniu 8 bm. odbyło się  wspólne posiedzenie, w czasie którego do­konano porównania analizy bu­dżetów Bielska i Białej przygoto­wując w ten sposób połączenie fi­nansów obu miast. Należy stwierdzić, że istniejąca w    naszym ustroju jednolitość gospodarki finansowej znacznie ułatwiła dokonanie wspomnianej akcji,
W pracach przygotowawczych nie zaniedbano również kwestii kadr  administracyjnych. Prezydia obu Rad Narodowych porozumiały się co do tego, ażeby za­pewnić udział w administrowaniu zjednoczonym miastem najlepszych i wypróbowanych pracowników miasta Białej i Bielska.
Biała daje poważny wkład w zakresie gospodarczym. Zwraca uwagę fakt istnienia tutaj Miej­skiego Przedsiębiorstwa Remon­towo - Budowlanego,  posiadają­cego dobre kadry techniczne, obok nieco słabszego wyposażenia.   Dzięki dokonanemu już połączeniu z bielskim przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym stworzona została poważna jednostka gospodarcza. Do wkładu ze strony Białej, który pozytywnie wpłynie na poprawę komunal­nych warunków bytu świata pra­cy, należy fakt zorganizowania przez bialski Zarząd Nieruchomo­ści Miejskich komitetów bloko­wych. Zadaniem tych komitetów jest regulowanie wszelkich opłat i załatwianie sporów między lokatorami. Za przykładem Białej po­wstaną takie komitety w Bielsku w I. kwartale br.
Po tych kilku pozytywnych zdaniach w kierunku Białej, redaktor powrócił do tradycyjnego tonu płynącego z Katowic:
W r. 1950 .(jeszcze przed oficjal­nym połączeniem miast), szereg instytucji miejskich przejął w swoim zakresie opiekę nad Białą. Miejski Handel Detaliczny, zor­ganizowany w Bielsku, od maja 1950 r, pracuje takie dla Białej, Zakład Oczyszczania Miasta przejął opiekę nad czystością Białej w dniu 1. 12 1950 r. Gazownia bielska — podobnie jak i Zakła­dy Wodociągowe — od dawna zaopatrują również Białą,
Podobną rolą spełniają bielskie Miejskie Zakłady Komunikacyj­ne,
Do zakładów pracujących dla dobra obu miast należą przede wszystkim Bielsko - Bialskie Za­kłady Mięsne. Dwa zakłady przetwórcze w Bielsku i jeden w Białej, jak też przejęcie 10-ciu bielskich sklepów  i ważnego warsztatu  rzeźniczego (dawniej Szubert) to konkretne osiągnięcia na polu zespolenia organizmu gospodar­czego oba miast.
Nie pozostaje w tyle również i spółdzielczość. W dniu 8. bm. odbyło się w Bielsko - Bialskiej Spółdzielni Spożywców specjalne zebranie, poświęcone połączeniu BBSS z Bialską powszechną Spółdzielnią Spożywców.
W przyszłym tygodniu odbędzie się w Komitecie Miejskim PZPR w Bielsku specjalna narada akty­wu gospodarczego, celem rozwa­żenia sposobu skoordynowania pracy bielsko - bialskiego prze­mysłu wełnianego i metalowego. Na konferencji tej wyznaczone zostaną dla przedsiębiorstw prze­mysłowych nowe drogi wspólnej walki o wykonanie ważnych za­dań Planu Sześcioletniego.
Akcja połączeniowa ujawniła szereg zagadnień, które muszą być w najbliższym czasie rozwią­zane, i tak palącym jest: zadanie zaopatrzenia miasta w wodę, rozwiązanie za­gadnienia kanalizacji, wykończe­nie, w Białej pracy nad siecią elektryczną, remont nawierzchni dróg, które w Białej znajdują się w opłakanym stanie, ukończenie budowy gmachu Szkoły Podsta­wowej w Białej przy ul. Limano­wskiego, pomoc dla bialskiego Ośrodka Zdrowia w Rynku, któ­ry znajduje się w trakcie przebu­dowy, uregulowanie kwestii bez­pieczeństwa, ruchu na ulicy Zwycięstwa. I wiele jeszcze innych pilnych spraw.
Symbolicznym aktem, przygotowywanym przez władze miejskie Bielska i Białej na dzień oficjal­nego połączenia miast, jest ukoń­czenie budowy 2 mostów na Białce przy ul. Leszczyńskiej i ul., Mostowej, które mają być odda­ne do użytku mieszkańców w czasie samej uroczystości.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz