piątek, 3 stycznia 2014

Sprawy edukacyjno kulturalne - grudzień 1913


     Rocznica powstania listopadowego odbyła w krajowej szkole kupieckiej w Białej.  Po nabożeństwie i w kościele paraf, zgromadziła się młodzież całej szkoły w sali Sokoła. Słowo wstępne wypowiedział p. prof. Stanisław Matuszewski. Dokładnie opracowany odczyt o powstaniu listopadowem wygłosił Feliks Andrzejak uczeń klasy pierwszej. Dalsze punkty programu wypełniły deklamacye uczenie kursu żeńskiego M. Kaletówny i Z. Kozłowskiej oraz Zygmunta Pacześniowskiego, ucznia klasy pierwszej. Chór uczenie kursu żeńskiego i uczniów szkoły męskiej pod kierownictwem p. prof. Dziusia odśpiewał: Moniuszki- Galla, Wróżbę znachora, Szopena Marzenie, Wasilewskiego-Dziusia, Polatuj myśli. Uroczystość zakończono śpiewami patryotycznymi. Z tej samej okazji w Żywcu z inicjatywy Uniwersytetu Ludowego przy wsparciu TG „Sokół” oraz „Strzelca” zorganizowano uroczysty wieczór wspomnień. Wystąpiła orkiestra szkoły realnej pod kierunkiem dyrektora Waśniowskiego. Prelekcje wygłosił prof. Kozłowski z Krakowa. Śpiew solowy zaprezentował Rosenberg, przy akompaniamęcie Okuljarowej. Wielkie wrażenie na zebranych wywarły fragmenty sztuki pt. Noc Listopadowa, przygotowane pod kierownictwem inż. Marka. Stylowe kostiumy wypożyczono z Krakowa. Nad całością wieczoru czuwał prezes UL Juliusz Łopatka.
Natomiast w Bielsku takie uroczystości odbyły się 14 grudnia w Domu Polskim. Tam z inicjatywy Koło Tow. Szkoły Lud. i TG „Sokół” wystąpiła Orkiestra TSL pod kierownictwem prof. Dzusia później przemawiał dyrektor Dr. Ant. Mikulskiego i odegrano sztukę p.t. „Pod kolumną Zygmunta”. W relacji po imprezie czytamy: Słowo wstępne wygłosił w zastępstwie Dra. Mikulskiego prof. Podgórski, poczerń nastąpiły produkcye muzyczne orkiestry T. S. L., którą dyrygował prof. Dzuś i sztuka Aurel. Urbańskiego „Pod kolumną, i Zygmunta”, której reżyserem był prof. Türschmid. Gorące oklaski i słowa uznania, jakiemi darzono grających, będą niewątpliwie zadętą do dalszej pracy tak dla nowozorganizowanej orkiestry, która w pierwszym swoim występie wykazała doskonały zespół, jakoież dla biorących udział w sztuce, który potrafili w przeciągu bardzo krótkiego czasu wysławić i z takiem powodzeniem odegrać wymieniony dramat. Wszyscy grający wywiązali: się ze swego zadania doskonale, a na szczególniejszą uwagę zasługuje gra p. Sikorskiej i Zembatówny. P. Sikorska, znana nam już ze swych występów na scenie „Domu Polskiego”, zyskała sobie za swą wprost artystyczną grę, ogólne uznanie w roli hrabiny Aleksyi, niemniej takie samo uznanie spotkało i p. Zembatównę, która również niezmiernie trudną rolę Jaheli oddała wyśmienicie. Podnieść należy, że pomimo słotnej pory sala „Domu Polskiego” była wypełniona, a pomiędzy obecnymi zauważyć” można było wielu bielszczan, którzy po raz pierwszy na uroczystość narodową przybyli, co jest pocieszającym objawem, że trudna w Bielsku robota, choć bardzo powoli, jednak przez swą ciągłość, uwydatnia się rezultatami.
    Nowo otwarta Krajowa szkoła kupiecka w Białej informowała, że w bieżącym roku szkolnym otworzyła klasę przygotowawczą, do której wpisało się uczniów 12, klasę pierwszą, uczniów wpisanych 30, jednoroczny kurs handlowy żeński, uczenie wpisanych 35 i pierwszą klasę szkoły handlowej uzupełniającej koedukacyjnej, do której wpisało się uczniów i uczenie 35. Ogólna liczba uczniów i uczenie Zakładu wynosi 112.
    Natomiast w Żywcu zorganizowano poranek „Pieśni wojsk polskich”. 14 grudnia w niedziele w sali TG „Sokół” Uniwersytet Ludowy zorganizował spotkanie na które złożyła się prelekcja prof. Adama Kropatscha z Krakowa, solo fortepianowe wykonała Maria Okuljarowa, która również przygrwała gdy śpiewał p. Batora. Wiersze deklamował dr Fonferko i chór studentów szkoły realnej. Prasa informował, że po raz pierwszy na tym poranku pojawiła się dużą grupa robotników. Warto przypomnieć, że Uniwersytet Ludowy w Żywcu miał 300 członków, dysponował biblioteką liczącą 1500 tomów i 30 czasopism.  
    Dużą inicjatywę przejawiał TSL w Białej, który zorganizował wykłady: 15 grudnia O zabytkach sztuki polskiej, wypowiadał się p. Jan Bełtowski, a 18. grudnia: O niedorzecznościach w przyrodzie, mówił p. Stanisław Iżewski.
    Odbył się również z ramienia uniwersytetu powszechnego wykład docenta uniwersytetu Jagiellońskiego Dr. Zdzisława Jachimeckiego p.t. Rozwój muzyki dramatycznej.

 
Plebiscyt


„Dziennik Zachodni” włączył mnie do plebiscytu pt. „Patriotycznie zakręceni”. Jeżeli uważasz, że takie określenie pasuje do mnie, to proszę oddaj głos. 
Dziękuję. Jacek


Głosować można codziennie do 6 stycznia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz