czwartek, 29 sierpnia 2013

Sprawy gospodarcze sierpień 1912 cz. 2

    Podobne emocje budził i przebieg innej nowej linii kolejowej Łodygowice-Buczkowice. Do tej pory jej bieg był niekwestionowany. Teraz jednak była ona poddawana pod wątpliwość, gdyż była popierana przez ludzi śp. księdza Stojałowskiego, a teraz PSL chciało wejść na ten teren i zaczęło mącić.    Z pośród mniej lub bardziej uzasadnionych argumentów warto przytoczyć ten: Budowy kolei z Łodygowic do Buczkowic życzy sobie tylko kilku fabrykantów łodygowickich i buczkowickich, którzy zrobiliby na niej interesy, zupełnie się różniące od interesów ludności tubyl­czej. Życzy sobie jej dalej kilku osobników, przez których nieużytki tor kolejowy jest projektowany. Ludność zaś włościańska i robotnicy z Rybarzowic, Buczkowic, Godzieszki, Szczyrku, Borów, Mesznej, Wilkowic i Bystrej nie miałaby z kolei żadnej korzyści, to też wprost jej nie chce.(...)
Przyczyny, że ludność wymienionych gmin przeciwną jest projektowanej budowie kolei, są następujące(...)
3)  Bilet z Wilkowic do Bielska-Białej kosztu­je 30 halerzy, a z Łodygowic do Bielska 50 hal. Jeśliby zatem kto z Buczkowic lub z innych gmin chciał jechać koleją wedle projektu obecnego do Białej-Bielska, to musiałby opłacić osobno  bilet z Buczkowic do Łodygo wic, a potem bilet, jak do­tąd za 50 hal; gdy tymczasem jadąc koleją, we­dle projektu, którego sobie lud życzy, (to jest Buczkowice-Wilkowice) będzie bilet z Buczkowic do Bielska nie kosztował więcej, jak 50 hal.;
4)  Z projektu  „Wilkowice –Buczkowice” zy­skają olbrzymio gminy Wilkowice i Bystra które już dzisiaj są miejscami klimatycznemi, odwiedzanemi   przez   tysiące wycieczkowców i letników. Nasze górzyste ustronia szczyrkowskie wiele większą  frekwencją zwiedzających cieszyć  się będą.
5)  Wszyscy wiedzą bardzo dobrze, że skoro raz kolej z Łodygowic do  Szczyrku zbudowaną zostanie, to mimo, że ludność odnośnych gmin z tej kolei woale korzystać nie będzie, rząd nie zezwoli ani za 100 lat na  wybudowanie połączenia  kole­jowego z Wilkowic do Buczkowic.

Do tej inicjatywy PSL przyłączył się „Dziennik Cieszyński” który przekonywał:
Ludność miejscowa okręgu bialskiego z gmin: Wilkowice. Bystra Polska i Niemiecka. Bór Wilkowski, Bór Łodygowski, Meszna, Buczkowice, Godzieszki, Szczyrk, Salmopol. dawno już odczuwa potrzebę połączenia  kolejowego Bielsko-Wilkowice-Buczkowice. Sprawa to wielkiej wagi a to dlatego, że może zagwarantować podniesienie się materyalne  poszczególnych gmin. już w czasie obecnym, już w późniejszym, gdyby mogła znaleźć ludzi, którym by zależało na przyszłych korzyściach ludu. wykluczeniem swoich osobistych zysków i  dogodzenia ambicyi, dla których właśnie ta sprawa natrafia na przeszkody ze strony ludzi  obojętnych. Przeszkody połączenia kolei  Bielsko-Wilkowice-Buczkowice robi — jak dowiadujemy się z stron 1 Zarząd tartaku w Żywcu - dla niewiadomych przyczyn dalej Mudus  Tow. Akcyjne w Buczkowicach. Zarząd dóbr barona Klobusa w Buczkowicach, którym jak wiadomo idzie na rękę poseł Dobija pomimo, że był wybrany głosami tych robotników, którzy pragną połączenia Wilkowic z Buczkowicami jako zastępca robotników powinien przyczynić się do woli ludu z gmin 10, które by się wiele podniosły. Kupcy z gmin wymienionych mogą wiele mieć dobrego, bo kupują wszystkie towary w Bielsku-Białej, i robotnicy mogliby codziennie jechać do fabryk w Bielsku-Białej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz