piątek, 25 kwietnia 2014

Sprawy osobiste - kwiecień 1914

    W kwietniu 1914 roku Cesarz Franciszek Józef potwierdził wybór ks. proboszcza i dziekana Jana Miodońskiego z Łodygowic na zastępcę prezesa rady powiatowej w Żywcu.
    Rząd krajowy ogłosił taksy utrzymania w publicznych zakładach. Z niego dowiadujemy się, że opłaty w miejskim szpitalu w Bielsku wynosiły zależności od klasy: 20, 10 i 2.80. Galicyjski wydział Krajowy przyznał stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Z Bialskiego Gimnazjum 315 k otrzymał A. Dworzański, natomiast ze szkoły realnej w Żywcu A. Sheybal i J. Moszyński.
     W poprzednim miesiącu swoje walne zgromadzenia miało TG „Sokół” w Bielsku, teraz przyszedł czas na sokołów w Białej. Walne Zgromadzenie odbyło się 28. marca jednak prasa poinformowała o nim dopiero w kwietniu. Prezes dotychczasowy druh Matuszewski, zagajając w dłuższem przemówieniu zgromadzenie, rzucił parę ogólnych uwag o niedocenianiu Sokolstwa i czysto niechętnem odnoszeniu się do tej tak zasłużonej orgamizacyi. Stan ten, mający swe uzasadnienie w cichych starciach wśród Polonii, w niesharmonizowanych żywiołach, powoli zmienia się na lepsze, zwłaszcza w ostatnim roku, gdy i samo
Sokolstwo zabrało się do pracy intensywnej w kierunku przygotowania wojskowego. Po scharakteryzowaniu zasad sokolich, idących w kierunku demokratyzacyi społeczeństwa, przedstawił mówca program przyszłej pracy w Sokole bialskim dla przyszłego prezesa i wydziału. Z kolei sekretarz druh Klimek odczytał protokół ze zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia z dnia 15. marca, poczem odczytał sprawozdanie z działalności Wydziału w r. 1913, zwłaszcza na działalność w. zakresie wojskowym zwrócono szczególną uwagę. Stan członków pod względem liczebnymi przedstawia się następująco: Na początku roku było 158 członków, z końcem roku 172, druhów, umundurowanych jest 62, z czego 34 ma stroje uroczyste, 28 mundury polowe. Sprawozdanie kasowe złożył druh Madej; gotówki ma gniazdo bialskie 537'92 K, na książeczkach Pow. Tow. Zaliczkowego 7.676'18 K, wartość inwentarza, przyborowi wynosi 6.462'28 K. wierzytelności, zwłaszcza za stroje, wynoszą 1.423’97 K. Przychody Towarzystwa w roku 1913 wynosiły 5.166'14 K, rozchody 4.563'57 K. Druh Skut, naczelnik, złożył obszerne sprawozdanie 2 działalności wojskowej komendy, wszystkich odbytych ćwiczeń w gnieździe i z sąsiedniemi gniazdami, sprawozdanie to uzupełnił druh Madej, streszczając uwagi o Skaucie; W Białej, który składa się z dwóch drużyn 1) Tadeusza Kościuszki, liczącej 38 skautów, i 2) Księcia Józefa Poniatowskiego, liczącej 24 skautów. Szereg sprawozdań zakończył druh Truka sprawozdaniem z działalności chóru sokolnego. Na wniosek przedłożony imieniem komisyi rewizyjnej, udzielono wydziałowi absolutoryuim, szczególniej zaś wyrażono uznanie druhowi naczelnikowi Skutowi.
Z kolei po krótkiej dyskusyi przystąpiono do wyborów. W skład prezydyum na roi: 1914 weszli druhowie Jaślar i Obli jako zastępca, do Wydziału wybrano druhów: Pacześniowskiego, Głowackiego, Wymiatałka, Madeja, Wankego, Deimla, Domanusa, Makucha i Dwornickiego.

    Również z opóźnieniem poinformowano opinie publiczną o wynikach wyborów  uzupełniających do zastępstwa zborowego w Bielsko. Odbyły się one 1. i 2. marca, a  nowymi członkami zostali: pp. Fryc Bock, dyrektor szkoły realnej; Oskar Föster, chemik; dr. Maurycy Hertrich, profesor; Wilhelm Jenschur, kupiec; Robert Manhardt, prywat.; Traugott Redler, właściciel kamienicy; Rudolf Schodel, ekonom; Wilhelm Simor, dyrektor gazowni i Karol E. Tiirk, introligator. Na posiedzieniu zastępstwa zborowego dnia 24. marca poświęcił kurator burmistrz Hoffmann zgasłemu ks. proboszczowi Modlowi ciepłe słowa pamięci, pełne uznania, ks. dr. Schmidt zdawał sprawozdanie z roku 1913, które przyjęto z podziękowaniem do wiadomości. Sprawozdanie rachunkowe zdał radca komercyalny Erwin Bathelt. Jemu, tudzież wydziałowi finansowemu i sekretarzowi p. Zahradnikowi wyrażono dzięki za prowadzenie rachunków i administracyę majątku zborowego. Przewodniczący podał, do wiadomości, że nowo wybrany ks. proboszcz dr. Wagner z dniem 1. czerwca obejmie swój urząd. Przyjęto wniosek prezbyterstwa w sprawie uregulowania płacy dla proboszczów jednomyślnie. Płaca ma wynosić 3600 K, oprócz niej przyznano 5 dodatków służbowych co po 4 latach w wysokości każdorazowych 400 K, stułę i wolne pomieszkanie wraz z ogrodem.
Do prezbyterstwa wybrano ponownie ustępujących członków a nowego członka fabrykanta Maurycego Bartelmusa, który dawniej już należał do prezbyterstwa, ale z powodu zajść pożałowania godnych przy gminnych wyborach zrezygnował z członkowstwa. 

    W tym miesiącu odbyło się również Walne Zgromadzenie Kółka rolniczego. Przewodniczący p. Podgórski zreferował zmiany, zaszłe w statucie Towarzystwa, który został zatwierdzony przez namiestnictwo 8. marca b. r. Po przyjęciu do wiadomości referatu dokonano na podstawie nowego statutu formalnego wyboru Zarządu na okres trzechletni; w skład Zarządu weszli ci sami, którzy zostali wybrani na ostatniem dorocznem zwyczajnem walnem Zgromadzeniu.
  Wśród wniosków wywołały szerszą dyskusyę: wniosek o założenie współdziejlezego sklepu galanteryjnego, oraz wniosek o dołożenie starań, by składnica, kierowana prze Kółko, miaja swój własny dach nad głową- P- Czarnecki z Leszczyn poruszył nieczynność Zarządu powiatowego Kółek rolniczych, który zupełnie obumarł, nie zwołuje posiedzeń i nie troszczy się o Kółka, istniejące w powiecie. Uchwalono po świętach podjąć akcyę zwołania powiatowego zebrania delegatów Kółek rolniczych.

    Również dyrekcja Stowarzyszenie Gustawa Adolfa okólnikiem z dnia 6. kwietnia b. r. uwiadamia dyrekcya naszego krajowego stów. Gustawa Adolfa poinformowała, że: na ostatniem posiedzeniu został nowo opracowany statut stów. przyjęty, że tegoroczne zgromadzenie odbędzie się w Orłowej dnia 11. czerwca i że składka domowa na rzecz stów. powinna być do niedzieli przed świątkami, więc do 24. maja do dyrekcyi odesłaną, aby dyrekcya była w stanie na podstawie pewnej daty o wyniku składki, a nie tylko jakiejś przypuszczalnej kwoty ułożyć plan względem rozdzielenia darów. Zbory i gminy, które w tym terminie nie prześlą swej składki, mają być w myśl uchwały zapadłej na przeszłorocznem zgromadzeniu w Jaworzu od obdzielenia wykluczone. Przy odesłaniu składki ma się wyraźnie napisać, która kwota na fundacyę dla konfinnandów, a która na tak zwany dar od dzieli przez dra Zaulecka zbierany jest przeznaczona. Podania o główny dar miłości, jaki nasze krajowe stów. udziela, ma się osobno wnieść do dyrekcyi w terminie do 15. maja. Dyrekcya prosi miejscowe stow., aby wszelkich sił dokładały, żeby składka domowa jak najobfitszą była, gdyż zapotrzebowanie corocznie wzrasta, i aby te zbory, które dotąd w święto reformacyi ofiary na cele stow. nie urządzały, to z pewnością począwszy od tego roku w interesie dobrej sprawy uczyniły. 
    Ogłoszono pobór do wojska. Komisja w Białej miała zjawić się na badania poborowych w Białej od 6 do 11 maja, w Milówce od 13 do 16, a w Żywcu 18-27.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz