poniedziałek, 24 lutego 2014

Sprawy osobiste – luty 1913    Sprawy osobiste tym razem zaczynamy od osoby ks. Józefa Londzina. Ten poseł i przywódca stronnictwa katolicko-narodowego na Śląsku cieszyńskim obchodził pięćdziesiątą rocznice urodzin. Przypomnijmy, że jubilat urodził się 2 lutego w Zabrzegu i był bliskim współpracownikiem i kontynuatorem pracy narodowej Pawła Stalmacha czy ks. Świeżego. W lutym w parlamencie interpelował on w sprawie braku poszanowania języka polskiego w urzędach administracji państwowej. Jednym z przykładów takich praktyk, było wydanie decyzji sądu bielskiego dotyczące Spółki pomocy i ochrony narodowej w Białej tylko w języku niemieckim. Sąd pomimo tego, że sprawę wniesiono w języku polskim i wszystkie strony postępowania były Polakami ignorując wytyczne ministerstwa „zapomniał” ogłosić swoją decyzję również w języku polskim.  W tym czasie jubileusz 60 lecia obchodziła również Berta Wilke, przewodnicząca ewangelickiego związku pań w Bielsku. Jubilatka dużo serca i pracy poświęcała sierotom.
    Personalne zmiany nastąpiły w Mikuszowicach.   W niedzielę 19 stycznia odbyło się zaś Walne zgromadzenie „Bratniej Pomocy”. Po przyjęciu do wiadomości sprawozdania z działalności całorocznej, wybrano nowy Wydział w następującym Składzie: P. Marcin Klimczak, prezes; Stanisław Okulski. zastępca; p. Wilhelm Czernek, sekretarz; p. Franciszek Kulnca, skarbnik. Członkami Wydziału pp- Dudys Jan, Wipel Jan, Kelner Antoni, Gębala Paweł, starszy. Do Komisyi rewizyjnej:, pp. Witek Józef, Klimczak Jan, Dobija Michał.
    Ta sama gazeta informowała, że: nabożeństwo żałobne za spokój duszy św. p. Maryi Podgórskiej, żony profesora Zygmunta Podgórskiego odbędzie się w rocznicą śmierci, w poniedziałek dnia 17. b. m. rano. o godz. wpół do siódmej w kościele parafialnym w Białej. Gazety wspominały też umarłą w zeszłym roku Herminę Gülcher, dzięki której fundacji szereg instytucji teraz otrzymało środki na działanie. Wśród obdarowanych znaleźli się: Fundusz ewangelicki szkolny 2000 k, ew. dom sierot w Białej 1000 K, a w Bielsku 500 K.
    Podczas obrad Magistratu w Białej przewodniczący pan burmistrz Franciszek Wenzelis otworzył dzisiejsze zebranie informując, że pani Eveline Pollak, wdowa po zmarłym przemysłowcu Theodorze Pollaku, przekazała mu kwotę 150 k. do wykorzystania na cele ubogich.
   W lutym Śląski rząd krajowy w Opawie ogłosił wysokość opłat za leczenie chorych w śląskich publicznych szpitalach. W Cieszynie, w śląskim szpitalu, dziennie: Klasa I. 20 K, klasa II. 8 K, klasa III. 2 K 80 h. W Bie1sku w szpitalu ces. Franciszka Józefa: Klasa I. 20 K, klasa II. 10 K, klasa III. 2 K 80 h.
    Minister sprawiedliwości przeniósł sędziego powiatowego Piotra Krystka z Żywca do Tarnobrzega, Na jego miejsce przyszedł Michał Widlarz z Dąbrowy.
    Zmiany nastąpiły też na poczcie. Posadę ekspedyentą pocztowego w Bystrej otrzymał oficyał Wilibald Slezak z Cieszyna, zaś taką samą posadę w Rudzicy otrzymała ekspedyentka Kazimiera Wodzik z Bystrej.
Pobór do wojska 1913. Z powiatu bielskiego w poszczególnych okręgach odbędzie się następująco: Miasto Bielsko 22. i 23. kwietnia. Wsie powiatu sądowego bielskiego 17.19 i 21. kwietnia. Powiat Biała od 31 marca do 2 kwietnia, Żywiec od 17 do 23 kwietnia, a Milówka od 12-15 kwietnia.
Na posiedzeniu Rady miejskiej w Białej 7. b. m. Adolf Bartling, nauczyciel szkoły ewangelickiej został pierwszym asesorem magistratu. „Dziennik Cieszyński” skomentował to krótko: Jest to nagroda za kłamstwa rzucane pod adresem polskich radnych.
Dużym wydarzeniem dla polskiego ruchu „sokolego” było walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa gimnastycznego„Sokół” w Bielsku, które odbyło się  12. lutego wieczorem w Domu Polskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz