środa, 10 grudnia 2014

O stosunkach politycznych to książka

                                                   Dzisiaj jest zapisane w przeszłości

    Historycy zawsze podkreślają, że aby zrozumieć postępowanie ludzi, trzeba poznać procesy jakie im towarzyszyły w przeszłości. Niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się książka dr Grzegorza Wnętrzaka pt. Stosunki narodowościowe i polityczne na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej 1897-1920.
- O tym, by pogranicze śląsko-galicyjskie potraktować jako jeden obszar ba­dawczy, zadecydowało kilka czynników. Najważniejszym z nich było znaczące podobieństwo obszaru wschodniej części Śląska Cieszyńskiego i sąsiadujące­go z nim fragmentu prowincji galicyjskiej pod względem etnicznym i narodo­wościowym, a także społecznym- informował dr Grzegorz Wnętrzak.  - Okres zamknięty w la­tach 1897-1920 został wybrany nieprzypadkowo. Jest to czas, kiedy w dużej mierze uległy wykrystalizowaniu się tożsamości narodowe i postawy poli­tyczne ludności omawianego obszaru. Organizacje o charakterze politycz­nym przekształciły się w zwarte partie polityczne, o jasnym i czytelnym dla głosującego programie w najważniejszych kwestiach społecznych i narodo­wych. Wreszcie, w 1897 roku odbyły się pierwsze całkowicie powszechne wybory do Rady Państwa w Wiedniu, których wyniki mogły dać pełniejszy obraz co do rzeczywistego znaczenia poszczególnych ugrupowań i popular­ności ich programów. Z wyżej podanych względów został wówczas zapo­czątkowany okres, w którym aktywność mieszkańców na polu politycznym, kulturalnym i społecznym wzrasta niepomiernie, w porównaniu do okresu poprzedniego- wyjaśnia Wnętrzak.
    Książka pełna jest zestawień, tabelek i mapek, które ilustrują jak zmieniały się preferencje i strefy wpływów poszczególnych partii politycznych. Jednak cały ten aparat badawczy nie zniechęca do czytania, gdyż autor w sposób jasny, a czasem dosadny przedstawia ówczesne realia, dzięki czemu książkę czyta się jak powieść historyczną. Jest to kolejna pozycja, która wzbogaca wiedze o jakże skomplikowanych dziejach naszego regionu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz